Denna artikel är en annons

Tornberget förvaltar för framtiden

I skärgårdsrika Haninge har det kommunala bostadsbolaget drygt 2 000 bostäder av de mest skiftande slag.

På taket till det nya yrkesgymnasiet i Haninge står Eva Lagerström, byggprojektledare på Tornberget. Här ska det monteras upp ett antal stora solfångare som ska värma upp den nya skolan.

– Vi tar vara på värmen från solen och för ner den i ett värmelager under huset, förklarar hon.

För Tornberget är det här en del i arbetet för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Alldeles bakom Fredrika Bremer­gymnasiet i Haninge växer ett nytt yrkesgymnasium fram. En byggnad på strax över 10 000 kvadratmeter med plats för 600 elever. Dagens yrkesgymnasium Fredrik (norr om Fredrika Bremer) är 50 år gammalt och i behov av omfattande renoveringar.

 

Här har det utbildats yrkeselever på gymnasienivå sedan början av 60-talet och skolan hette då ”Centrala Verkstads­skolan i Handen”.

 

Kommunen valde därför att satsa 350 miljoner kronor på att bygga nya lokaler, anpassade för dagens och morgondagens yrkesutbildningar. Dock ligger prognosen idag på 290 mkr för hela investeringen.

 

En ny modern skolbyggnad var det bättre och nödvändiga alternativet.

 

– Det här är ett unikt bygge med mycket mer effektiva lokaler, säger Eva Lager­ström. De gamla programmen var alltför utspridda. Här håller vi ihop undervisningen på en skola.

 

Yrkesgymnasiet utbildar elever mot olika yrken som målare, elektriker, billackerare, mekaniker, svetsare, byggnadsarbetare och många fler. Den nya skolan kommer därför att innehålla verkstäder, teorisalar, administrativa delar och ett tillagningskök med matsal.

 

Med dagens allt snabbare teknikutveckling förändras också förutsättningarna på de blivande arbetsplatserna. Maskiner blir effektivare och ofta mindre. Utrustningen på den gamla skolan blir förlegad och eleverna behöver modernare utrustning för att stå bättre rustade när de sedan ska ut i arbetslivet.

 

Bara investeringen i nya maskiner ligger på närmare sju miljoner kronor.

 

Den nya skolan beräknas stå klar till våren nästa år och kommer att värmas upp av solenergi från stora solfångare på taket.

 

– Solens värme överförs via solpaneler på taket till en vätska (Glykol) som rundpumpas i ett slutet system. Värmen från solpanelerna överförs via vätskan till ett 1,5 meter tjockt stenmjölslager placerat under byggnaden där det lagras som i en termos och kan användas vid behov, säger Eva Lagerström. Metoden har redan prövats vid Ungdomens hus vid Rudans center i Handen, och har visat sig vara mycket effektiv.

 

12 000 kubikmeter stenmjöl har gått åt.

 

– Men vi ”spetsar” med fjärrvärme om det blir riktigt kallt.

 

Eva Lagerström menar att vi i dag går mot allt mer energieffektiva byggnader, välisolerade och täta hus och nämner som ett annat exempel förskolan Gudö, som Tornberget också förvaltar och som byggdes för två år sedan med passivhusteknik.

 

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset från människor, instrålad sol och hushållsapparater. Poängen är att se till att värmeförlusterna är minimala.

 

– Ofrivilligt läckage är en av de största energitjuvarna, säger Eva Lagerström.

 

Passivhuset är prisvärt. Extra­kost­naderna för mer isolering och värmeväxlad ventilation på all luft kan ge lägre totalkostnader redan efter några år.

 

– Förskolan Gudö, med sex avdelningar och ett tillagningskök, byggde vi i två våningar för att få så lite yta utåt som möjligt. Inte en helt vanlig lösning för förskola.

 

Både det nya yrkesgymnasiet och förskolan Gudö är exempel på det aktiva och systematiska miljöarbete som är en av Tornbergets övergripande målsättningar för att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

Tornberget, Haninge

kommuns fastighets-förvaltningsbolag, äger och förvaltar skolor, förskolor, äldreboenden, omsorgsboenden, fritidsgårdar, bibliotek, idrotts­anläggningar, kontor etc med en sammanlagd lokalyta på cirka 300 000 kvadratmeter.

Ett långsiktigt hållbart samhälle

Tornberget driver ett aktivt och systematisk miljöarbete och en av Torn­bergets övergripande målsättningar är att verka för ett långsiktigt hållbart samhälle.

 

Exempel på Tornbergets strategier:

– Minska vår miljöpåverkan genom att hushålla med transporter, energi, vatten och andra råvaror.

– Utbilda, engagera och informera alla anställda och våra kunder om vår miljöpåverkan för att ständigt kunna prioritera teknik och beslut som leder till ökad resurshushållning och minskad miljöpåverkan.

– Minska utsläppen till vatten, luft och deponering.

– Minska förbrukningen av råvaror genom att återanvända och återvinna.

– Ställa miljökrav på entreprenörer, konsulter och varuleverantörer.

– Välja miljömässigt bästa alternativ vid byggande, förvaltning och städning när så är möjligt.