Denna artikel är en annons

Amfibieregementet – en naturlig

del av Haninge kommun

I år är det tio år sedan Amfibieregemen­tet (Amf 1) etablerades på Berga och Haninge kommun efter försvarsbeslut år 2004. Givetvis var det en omställning att flytta ett helt förband från en ort till en annan, men överlag har det fungerat väl och i dag är förbandet väl etablerade på Berga och med vissa enheter i Göteborg. Försvarsbeslutet innebar också att Amf 1 övertog utbildningsansvaret för tre Hemvärnsbataljoner, en på Gotland och två i Stockholm. Under den här tioårsperioden har det skett en del förändringar på hemmaplan såväl som i vår omvärld vilket på olika sätt har fått en påverkan på samhället.

 

– I september 2005 var hela förbandet etablerat här på Berga. Något år efter vår etablering, flyttade även fjärde sjöstridsflottiljen till Berga och i dag har våra förband ett bra samarbete och utgör tillsammans Haninge garnison som är en stor arbetsgivare i kommunen, säger överste Peder Ohlsson, chef för Amf 1 och Haninge garnison.

 

Förändrat omvärldsläge ställer nya krav

– Ett förändrat omvärldsläge har satt säkerhetspolitiken i större fokus. För För­svars­maktens del har det bland annat inneburit ett ökat krav på tillgängliga insatsförband för att lösa uppgifter främst nationellt, men även internationellt. För att öka tillgängligheten övergick För­svars­makten år 2010 till ett yrkesförsvar där värnplikten lades i vila, men kan efter ett riksdagsbeslut återtas om så krävs. Utbildningen som i dag genomförs för soldater/sjömän, bygger på frivillighet och är en ny yrkeskategori. I och med den nya kategorin finns det större möjligheter att växla mellan anställning i För­svarsmakten och en civil karriär vilket kan gynna både Försvarsmakten och andra arbetsgivare.

 

Under vår tid på Berga har förbandet deltagit i flera insatser, bland annat i Tchad, Afghanistan och Adenviken. För Amfibieregementet kommer det bedömt vara ett större fokus framöver på nationella insatser bland annat som ett led i att möta det förändrade omvärldsläget i vårt närområde.

 

Förbandet ser fortsatt fram emot att vara en viktig del av samhället och förhoppningsvis kan vi tillsammans i Haninge kommun hitta en modell för en allt större integrering med lokala myndigheter och företag för allas bästa säger överste Peder Ohlsson.

 

Text & bild: Kristina Swaan, Amf 1

Fakta

Amfibieregementet, Amf 1

 

Amf 1 är en del av marinen och har en unik förmåga att verkar i gränsskiktet där vatten möter land. Amf 1 utbildar soldater, sjömän och hemvärnssoldater på Berga, i Göteborg och på Gotland.

 

Personal:

Yrkesofficerare: 221 st, Specialistofficerare: 110, Civilanställda: 36,

Kontinuerligt anställda soldater (GSS/K): 527, Tidvis tjänstgörande soldater (GSS/T): 216, Reservofficerare: 446